אומדן ביצוע תקציב לחודש נובמבר

“אומדן ביצוע תקציב” נבנה על בסיס תזרים המזומנים היומי של הממשלה.

שינוי היתרה היומי בבנק ישראל מנותח וממוין לזרמי הוצאות והכנסות, ובאמצעות מקורות מידע נוספים נבנה אומדן ראשוני ובזמן אמת של ביצוע התקציב.

אומדן ביצוע התקציב משמש לחישוב יומי וחודשי של  נתוני הגירעון הממשלתי ומימונו, ונתוני ההוצאות וההכנסות של הממשלה על רכיביהם השונים.

אומדן ראשון לביצוע התקציב וגירעון הממשלה ומימונו: נובמבר 2019

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – נובמבר 2019, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

גיר​ע​ון​ הממשלה ומימונו  

 • תכנון יעד הגירעון הממשלתי – בתקציב לשנת 2019 תוכנן גירעון שנתי בסך 40.2 מיליארד ₪ שהם 2.9% מהתמ”ג.
 • תוצאות אוקטובר 2019 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש נובמבר נמדד עודף בסך של 0.5 מיליארד ₪. בהמשך לדיווח בחודש קודם, אילולא הדחייה בתשלומי המס של אוקטובר היה מסתיים חודש נובמבר בגירעון של 1.7 מיליארד ₪.
  בחודש נובמבר 2018 נמדד גירעון תקציבי בסך של 0.1 מיליארד ₪.
 • הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2019 – בחודשים ינואר – נובמבר נמדד גירעון בסך 37.1 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 24.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
 • הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 – נובמבר 2019) עומד על 3.7% מהתמ”ג [1].

מימון הגי​רעון

 • בפעילות למימון נמדד בחודש נובמבר עודף בסך 0.5 מיליארד ₪.
 • גיוס הון נטו מקומי בחודש נובמבר היה חיובי והסתכם בסך של 3.7 מיליארד ₪.
 • גיוס הון נטו בחו”ל – בחודש נובמבר היה שלילי והסתכם בסך של -0.6 מיליארד ₪.
 • יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 3.6 מיליארד ₪.
טבלה ובה נתוני גירעון ומימונו בשנת 2019

ביצוע תקציב ההוצאות[2]

 • תכנון ההוצאה הממשלתית בתקציב המקורי בתקציב לשנת 2019 מתוכנן יעד הוצאות שנתי בסך 396.9 מיליארד ₪.
 • הוצאות נובמבר 2019 סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש נובמבר ב-28.3 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
  • הוצאות משרדי הממשלה 26.4 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 20.7 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.7 מיליארד ₪.
  • תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 1.7 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי0.3 מיליארד ₪.

 סך ההוצאות מתחילת שנת 2019 – סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמו ב-353.0 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 88.9% מהתקציב המקורי), לפי הפירוט הבא:

 • הוצאות משרדי הממשלה 306.5 מיליארד ₪.
  • תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 27.5 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 19.0 מיליארד ₪.
  • בחודשים ינואר – נובמבר 2018 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-332.7 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2019 חל גידול של 6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד [3]. בתקציב המקורי תוכנן בשנת 2019 גידול בשיעור של 5.1% לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2018.
  • סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2019  הסתכמו כאמור ב-306.5 מיליארד ₪ (שיעור ביצוע של 88.9% מהתקציב המקורי), עלייה של 6.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
   • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב-8.2%.
   • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב-1.4%.

    נתוני אומדן ביצוע התקציב לפי קבוצות משרדים לשנת התקציב 2019:

נתוני גירעון ומימונו הוצאות והכנסות אוגוסט 2019 לדברי הסבר
 • תרשים התפתחות שיעורי הגידול המצטברים בהוצאות משרדי הממשלה למול התכנון[5]
תרשים התפתחות שיעורי הגידול המצטברים בהוצאות משרדי הממשלה למול התכנון

הכנסות המדינה

 • תחזית הכנסות המדינה בתקציב המקורי – בתקציב לשנת 2019 תוכננו הכנסות שנתיות בסך 356.7 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 323.1 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 33.6 מיליארד ₪.
 • הכנסות נובמבר  2019 – סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש נובמבר ב-28.8 מיליארד ₪.
 • סך ההכנסות מתחילת שנת 2019 – סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמו ב-315.9 מיליארד ₪,  גידול נומינלי של 2.6% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד [6] . 
  • סך גביית המסים והאגרות בחודש נובמבר הסתכמה ב-28.2 מיליארד ₪.
   כאמור לעיל (ראה הערה בנושא בתחילת הסקירה, פסקת גירעון הממשלה), ההערכה היא כי נדחו תשלומי מסים בסדר גודל של 2.2 מיליארד ₪ מחודש אוקטובר לחודש לנובמבר [7].
   • הכנסות ממסים ישירים בסך 15.1 מיליארד ₪ (כולל דחייה מוערכת בסך 1.2 מיליארד ₪).
   • הכנסות ממסים עקיפים בסך 12.7 מיליארד ₪ (כולל דחייה מוערכת בסך 1.0 מיליארד ₪).
   • הכנסות מאגרות בסך 0.5 מיליארד ₪.
 • ההכנסות האחרות בחודש נובמבר הסתכמו ב-0.5 מיליארד ₪.
 • סך גביית המסים והאגרות מתחילת שנת 2019 הסתכמה ב-290.0 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  • הכנסות ממסים ישירים בסך 154.0 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 4.2% לעומת ינואר – נובמבר אשתקד.
  • הכנסות ממסים עקיפים בסך 129.8 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 2.4% לעומת ינואר – נובמבר אשתקד.
  • הכנסות מאגרות בסך 6.2 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 1.1% לעומת ינואר – נובמבר אשתקד.
 • ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2019 הסתכמו ב-25.9 מיליארד ₪, קיטון נומינלי של 4.9% לעומת ינואר – נובמבר אשתקד.
  הפקדות המוסד לביטוח לאומי הסתכמו בחודשים ינואר – נובמבר בסך של 20.6 מיליארד ₪ לעומת פירעון קרן וריבית בסך 19.0 מיליארד ₪ כאמור לעיל.
טבלה ובה נתוני הוצאות והכנסות הממשלה בשנת 2019
תרשים המתאר את התפתחות הגירעון, ההוצאות וההכנסות כאחוז מהתמ"ג בשנים 2014-2019, מצטבר 12 חודשים אחרונים
תרשים המתאר את התפתחות הגירעון הנומינלי ללא מתן אשראי נטו בשנים 2018-2019

[1] לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019, תחזית הגירעון לשנת 2019 ללא צעדי התכנסות עומדת על 3.6% מהתמ”ג (50.0 מיליארד ₪).
[2] תקציב ההוצאות הנכלל בחישוב הגירעון – סך ההוצאה הינו ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי, והוצאות משרדי הממשלה הן ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי (בסך של כ-0.5 מיליארד ₪)
[3] לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019, תחזית ההוצאה עלתה בהיקף תקציבי של 3.3 מיליארד ₪ ועומדת על 400.2 מיליארד ₪.
[4] לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019 שיעור הגידול החזוי הינו 6.6% (עדכון נומרטור ינואר למול ביצוע הוצאות משרדים 2018).
[5] בתרשים זה מוצג בכל עמודה שיעור הגידול בביצוע המצטבר מתחילת השנה עד לחודש המופיע בציר העמודה למול התקופה המקבילה אשתקד.
[6] לפי העדכון שהוגש לממשלה בינואר 2019, תחזית ההכנסות ירדה בגובה 6.5 מיליארד ₪ ועומדת על 350.2 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 318.4 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 31.8 מיליארד ₪.
[7]  בשל הפיגור בממשקי הרישום, הוחלט כי תשלומים שנכנסו לחשבונות הממשלה עוד בחודש אוקטובר אך טרם נרשמו בחשבונות המסים, בסך של 3.1 מיליארד ₪, ישויכו מתודולוגית להכנסות אוקטובר ולא לנובמבר. תשלומים שנכנסו לחשבונות הממשלה רק בחודש נובמבר ישויכו לנובמבר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *